Turun Ringeten säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Ringette ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ringette-nimisen jääurheilun harrastamista sekä toimia jäsentensä urheilullisten etujen ajamiseksi.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

·       järjestämällä harjoituksia, kilpailuja ja muita näihin verrattavia tilaisuuksia sekä harjoittamalla lajikohtaista neuvonta-, koulutus- ja muuta vastaavaa valistustoimintaa

·       toimimalla jäsentensä yhtenäisenä neuvotteluelimenä jäsentensä etukysymyksissä

·       toimeenpanemalla kokous-, esitelmä- ym. tilaisuuksia

·       pitämällä yhteyttä ringetten harrastajiin sekä koti- että ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus

·       ottaa vastaan testamentti- ym. lahjoituksia

·       järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja erilaisia maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia

·       hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on täysin puolueeton ja epäpoliittinen ja sen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osalliselle.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi hallitus hyväksyy sopivaksi katsomansa henkilön, joka sitoutuu suorittamaan sääntöjen 5 pykälässä mainitun jäsenmaksun. Hallitus päättää myös kannattajajäsenen ottamisesta ja tekee ehdotuksen yhdistyksen kokouksessa kunniajäsenen kutsumisesta.

Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Myös alle 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, joka yhdistyksen vuosikokouksessa määrätään. Jäsenmaksu suoritetaan hallituksen määräämänä ajankohtana. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimintavuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudestaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen kaikissa kokouksissa, joissa ei ole esteellinen sekä hoitaa tehtävät, jotka hänelle yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä ja suorittaa muut hallituksen hänelle määräämät tehtävät.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai sihteeri yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.5.–30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään elokuussa.

Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu seuran virallisella ilmoitustaululla ja seuran internetsivustolla. Muut yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta, kuin vuosikokous.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti

esittämät asiat

10. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa tai erikseen sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, jolloin on sääntöjen muuttamis- tai yhdistyksen purkamispäätöstä kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus on sitten, kun mahdolliset velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, käytettävä purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys on näiden sääntöjen puitteissa itselleen asettanut.